Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Užteršta naftos bazės teritorija grėsmės Alytuje nebekels

11:33, 2017-10-05

Daugiau nei tris dešimtmečius Alytuje veikusios naftos produktų bazės teritorija bus išvalyta. Ilgą laiką buvusi taršos šaltiniu, ši Santaikos g. teritorija galutinai bus sutvarkyta iki 2021 m. rugsėjo mėnesio.

 

„Už­terš­tas po­že­mis jau ne kartą bu­vo va­ly­tas, tačiau dalis sankaupų iki šiol pa­si­li­ko grun­ti­niame van­denyje. Pa­ste­bi­ma, kad ter­ša­lai vis dar kau­pia­si, o pasilikę už va­ly­mo zo­nos ateityje ga­li mig­ruo­ti Vidz­gi­rio miš­ko link, taip sukeldami grės­mę Vidz­gi­rio van­den­vie­tei bei mies­to gy­ven­to­jų šu­li­niams“, – tei­gė Vi­da Ma­čer­nie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra rugsėjo mėnesį pasirašė užterštos naftos bazės teritorijos sutvarkymo sutartį. Siekiama  sumažinti teritorijos gruntinio vandens užterštumo lygį, sudaryti sąlygas jam savaime apsivalyti ir išvengti pavojaus Alytaus miesto aplinkai ir žmonių sveikatai. Projektui įgyvendinti numatyta išlaidų suma siekia 170 tūkst. Eur, iš jų 162 tūkst. Eur – ES Sanglaudos fondo, o 8 tūkst. Eur – Alytaus miesto savivaldybės lėšos. Užteršta teritorija bus valoma naudojant pasyvų valymo būdą.

 

Išvalyta teritorija – ne tik estetiška ir nekenksminga aplinka gyventojams, bet ir geresnės verslo sąlygos ten  įsikūrusioms įmonėms. 

Ankstesni straipsniai