Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas Švietimo kokybės gerinimo srities projektams

13:42, 2018-03-28

Iki 2018 m. balandžio 13 d. skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas Švietimo kokybės gerinimo srities projektams.

 

Paraiškas galima teikti pagal šiuos prioritetus:

1. Bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo vasaros poilsio metu.

2. Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymo.

3. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymo.

 

Visas kvietimas yra skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://alytus.lt/projektine-iniciatyva

 

Pareiškėjas gali būti juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus miesto bendruomenei, ir gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

 

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

 

pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

 

pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidingą arba melagingą informaciją;

 

pareiškėjas yra gavęs Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;
pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklą, kuri yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

 

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

 

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse.

 

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

 

popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

 

el. paštu avilysreg@alytus.lt;

 

administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

 

Paraiškos 5.2 priedas neprivalomas, jeigu pareiškėjas per pastaruosius 3 metus yra dalyvavęs savivaldybės projektų atrankos konkurse. 

 

Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

 

Esant poreikiui paraiška turi būti tikslinama. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 13 d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8.00–15.45 val.).

Ankstesni straipsniai