Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Magistrantūros studijos Alytaus mieste? Tai įmanoma – rinkitės!

10:57, 2020-04-24

Jau turite bakalauro diplomą ir norite tobulėti, įgyti naujų žinių bei turėti magistro diplomą? Ne paslaptis, kad darbą ir studijas suderinti yra sudėtinga – kelionės į Vilnių ar Kauną ne tik šiek tiek išvargina, bet ir atima daug laiko. Taupykite jį, rinkdamiesi magistrantūros studijas Alytuje!

 

Studijuokite Mykolo Romerio universitete!

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universitetas kviečia rinktis:

 

sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijas Alytaus kolegiją baigusiems slaugos ir kineziterapijos programų profesiniams bakalaurams, Alytaus regiono sveikatos įstaigų darbuotojams; kibernetinio saugumo valdymo ir  elektroninio verslo vadybos magistrantūros studijas, baigusiems Alytaus kolegiją profesiniams bakalaurams ir Alytaus regiono gyventojams.

 

Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijos

 

Ryškus šios studijų programos tarpdisciplininis pobūdis, orientuotas ne į biomedicinos, o į socialinius mokslus: integruojant teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Yra rengiami plataus požiūrio specialistai, suprantantys, kaip integruoti sveikatos – vienos iš Lietuvos ir ES viešųjų ir integruotų politikų – specifiką ir gebantys ją formuoti bei įgyvendinti.

 

Programa orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Jai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų – mokslininkų ir specialistų praktikų – komanda.

 

Asmenys, įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį pagal šią studijų programą, gali dirbti: sveikatos politikos formavimo, koordinavimo bei vykdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, eiti vadovaujamas pareigas valstybės ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz., Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.

 

Sveikatos politikos ir vadybos programą gali studijuoti ne tik Alytaus kolegijos sveikatos programų profesiniai bakalaurai, bet ir Alytaus miesto, apskrities bei kitų aplinkinių rajonų sveikatos įstaigų darbuotojai.

 

Daugiau informacijos https://bit.ly/2XQCYRO

 

Elektroninio verslo vadyba

 

Studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Dabar esančios elektroninio verslo ar panašios programos yra technologijos mokslų mokymo programos, siaurai orientuotos į informacinių technologijų specialistus. Elektroninio verslo magistro programa yra skirta aukštos kvalifikacijos vadybos ir verslo administravimo specialistams parengti. Studijuojant šią programą, galima rinktis gretutinės krypties studijas. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, elektroninį verslą vertinant įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais.  Studijų metu didelis dėmesys skiriamas ir praktiniams elementams, pvz., „Google“ įrankių analizei ir jų panaudojimo galimybėms e. rinkodaroje.

 

Plačiau apie programą

 

https://bit.ly/2Vo9yZt

 

Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa

 

Ši studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa yra skirta aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie suprastų, įgyvendintų, užtikrintų, valdytų ir koordinuotų kibernetinį saugumą, parengti. Kibernetinio saugumo valdymas yra ypatinga veikla, jai reikia itin aukštos kvalifikacijos ir tarpdalykinių žinių. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, leidžiančiu suvokti ir nagrinėti kibernetinį saugumą įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais. Visų aspektų visuma leidžia sistemiškai ir kompleksiškai suvokti kibernetinio saugumo riziką ir organizuoti šios rizikos valdymą.

 

Plačiau apie programą https://bit.ly/34WNeJU

 

Studijuoti kviečia Vilniaus Gedimino technikos universitetas!

 

Šiame universitete galite rinktis statybos inžinerijos krypties (statybos technologijos ir valdymas, statinio informacinis modeliavimas) ir mechanikos inžinerijos ar pramonės inžinerijos magistrantūros studijas.

 

Statybos inžinerijos krypties studijos

 

Statybos technologijos ir valdymas

 

Šios studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos specialistus, turinčius išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos inžinerijos, technologijų, valdymo ir gretutinių sričių žinių, gebančius kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas, įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, įvertinti sprendimų poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, mokytis visą gyvenimą.

 

Šios studijų programos absolventai gebės pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų ir valdymo teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtumo sąlygomis, nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, planuoti bei vykdyti tyrimus, analizuoti ir vertinti jų rezultatus.

 

Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai:

 

gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų ūkio valdymo ir investicijų, statybos projektų, statybos verslo ir strateginio valdymo, elektroninio verslo ir internetinės sprendimų paramos statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus bei įvertinti jų ekonominį efektą.

 

Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai:

 

gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo, modernizavimo bei priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jį įgyvendinant.

 

Statinio informacinis modeliavimas
 

Šios studijų programos tikslas – suteikti specializuotų inžinerinių žinių ir suformuoti specializuotus inžinerinius gebėjimus, reikalingus statinio projekto BIM (angl. building information modeling) rengimo funkcijoms atlikti, plėtojant projektavimo ir statybos proceso inžinerinio informacinio modeliavimo naujausias žinias ir technologijas.


 
Šios studijų programos absolventai:

 

gebės pasirinkti informacines technologijas, taikomas projektavimo, statybos ir statinių naudojimo srityse, pritaikyti studijų metu gautas žinias ir gebėjimus sprendimams modeliuoti ir įgyvendinti;
gebės rengti ir koordinuoti statinio integruoto projekto dalis, vykdyti projektinio statinio statybą, konstrukcijų gamybą ir atlikti priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis;
gebės rengti ir integruotai naudoti tvarų statinį ir atlikti jo priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis.

 

Mechanikos inžinerija

 

Šios studijos programos tikslas – parengti inžinerijos mokslų magistrus, turinčius mechanikos inžinerijos studijų krypties žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai; išugdyti originalų, savarankišką mąstymą; suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius; ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.

 

Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:

 

gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;


gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.

 

Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:

 

gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus;


gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą;


gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.

 

Pramonės inžinerija

 

Šiuos studijų programos tikslas – parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti pramonės inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimų, reikalingų pramonės inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
 

Šios studijų programos absolventai:

 

gebės parengti gamybos technologijas, parinkti technologines mašinas ir įrangą, matavimo metodus bei priemones, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybos modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;


gebės įvertinti naujų technologijų ir naujų gaminių patikimumą ir kokybę, jų kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;


gebės taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.

 

Kontaktai:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras

El. p. priemimas@vgtu.lt

Tel. 8 5 237 0655

Daugiau informacijos https://bit.ly/2XqgU0f  

 

Studijuoti kviečia VDU Žemės ūkio akademija!

 

VDU Žemės ūkio akademija Alytuje jau nuo šio rudens kviečia rinktis vieną iš keturių magistro – Verslo logistikos, Žemės ūkio ekonomikos, Kaimo plėtros administravimo, Žemės ūkio verslo vadybos – studijų programų.

 

Verslo logistikos magistrantūros studijų programa

 

Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei logistinių įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už Lietuvos ribų. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (žemės ūkio verslo, pramonės, prekybos), vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Verslo logistikos programos absolventai gebės dirbti logistikos vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus. Studijų programos tikslas – parengti verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis.

 

Baigusieji studijų programą absolventai galės:

 

dirbti agroverslo įmonių logistikos vadovais, logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir jų padalinių vadovais, kita veikla užsiimančių įmonių logistikos vadovais, logistikos įmones vienijančių organizacijų logistikos konsultantais ir specialistais, kitų verslo asociacijų logistikos konsultantais ir specialistais;


pradėti ir vystyti logistikos paslaugų verslą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;


tęsti studijas doktorantūroje ir po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.

 

Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa

 

Studijų programos pagrindinis tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje. Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa yra autentiška, orientuota į žemės ūkio verslo, jame naudojamų išteklių, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ir agrarinės politikos specifiškumo studijų lauką.

 

Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:

 

dirbti ekonomistais-analitikais-planuotojais žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos gamybos bei ją aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos vykdytojais ir formuotojais valdžios institucijose, mokslininkais ir dėstytojais aukštosiose ir profesinėse mokyklose;


tęsti studijas doktorantūroje.

 

Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijų programa

 

Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės transformacijos, įtakojančios kokybinius ir kiekybinius kaimo vietovių pokyčius. Kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų plėtra ir veiklos pertvarkymai. Šiems instituciniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilų teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.


Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimams formuoti ir įgyvendinti būtinus gebėjimus.

 

Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:

 

dirbti kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje: žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo, savivaldos, konsultavimo institucijose ir agentūrose; vietos veiklos grupėse ir kitose nevyriausybinėse organizacijose bei mokslinių tyrimų institucijose;


vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose kaimo ir regionų plėtros srityse.

 

Įgijus viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.

 

Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa

 

Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, gebančių perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą. Studijuodami žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programoje studentai geba vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas. Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti vadybiniam darbui žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros organizacijose vadybos krypties magistrus, gebančius pagrįsti, priimti ir įgyvendinti šio verslo vystymo sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ypatumus ir įvertinant didėjančio dinamiškumo, neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygas.

 

Baigusieji studijų programą absolventai galės:

 

dirbti vadybinį darbą su žemės ūkio specifika susietų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygmeniu žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros įmonėse;


dirbti konsultantais verslo konsultavimo organizacijose; ekspertais žemės ūkio verslo organizacijas vienijančiose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;


dirbti vadybos krypties pedagoginį ir mokslinį darbą;


vystyti savąjį žemės ūkio ir/ar jo infrastruktūros srities verslą;


tęsti studijas ir vykdyti mokslinius tyrimus doktorantūroje.

 

Kontaktai

Studentų g. 11-237, Akademija, Kauno raj.
Telefonas (8 37) 752 245
E. p. studijos.zua@vdu.lt 

https://zua.vdu.lt/

 

Studijuoti kviečia Kauno technologijos universitetas!

 

Kauno technologijos universitetas kviečia Alytaus kolegijos absolventus  rinktis Įmonių valdymo studijų magistrantūros programą.

 

Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plati kompetencija. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.

 

Daugiau informacijos apie studijas https://bit.ly/3eDu9R8 arba Alytaus kolegijos tinklalapyje https://bit.ly/3cBMPiA

 

Studijuoti kviečia Alytaus kolegija!

 

Alytaus kolegija kviečia rinktis slaugos ir sveikatos mokslų, inžinerijos, informatikos, maisto produktų technologijų mokslų, verslo vadybos profesinio bakalauro studijas.

 

Bendrosios praktikos slauga

 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti tenkinant paciento slaugos reikalavimus, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 653E70007
Studijų sritis – biomedicinos mokslai
Studijų kryptis ir šaka – slauga
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais – nuolatinė 3,5 metų
Studijų programos apimtis kreditais – 210 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – slaugos profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/bendrosios-praktikos-slauga/

 

Kineziterapija

 

Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapeutus, gebančius teikti šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstas kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir kineziterapinės diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą, suvokiančius mokymosi visą gyvenimą svarbą, dirbant savarankiškai ir reabilitacijos specialistų komandoje.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 6531GX047
Studijų sritis – sveikatos mokslai
Studijų kryptis ir šaka – reabilitacija (G06)
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais – nuolatinė 3 metų
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –  sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/kineziterapija/

 

Automobilių techninis eksploatavimas

 

Studijų programa skirta automobilių techninio eksploatavimo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams formuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto procesų projektavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę bei verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 6531EX001
Studijų sritis – inžinerijos mokslai
Studijų krypčių grupė ir kryptis – inžinerijos mokslai, E12 transporto inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis – inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/automobiliu-techninis-eksplo...

 

Statinių inžinerinės sistemos

 

Studijų programa skirta statinių inžinerinių sistemų specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: statinių inžinerinių sistemų projektavimą, jų montavimą, statinių inžinerinių sistemų techninės priežiūros bei remonto organizavimą ir vykdymą, verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 6531EX002
Studijų sritis – inžinerijos mokslai
Studijų krypčių grupė ir kryptis – inžinerijos mokslai, E05 statybos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais –180 EC TS kreditų
Suteikiamas laipsnis – inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/statiniu-inzinerines-sistemos/

 

Informacinių sistemų technologijos

 

Informacinių sistemų technologijų studijų programa skirta rengti inžinierius, gebančius programuoti, projektuoti ir kurti informacines sistemas, dinamines svetaines, portalus, išmaniųjų įrenginių programėles, kurti ir administruoti duomenų bazes, administruoti kompiuterių tinklus ir operacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos ir virtualizacijos technologijas, valdyti kompiuterių tinklą, eksploatuoti ir administruoti verslo IS, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje.

 

Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas 6531BX001
Studijų sritis – informatikos mokslai
Studijų kryptis – informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa – koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais –180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis / profesinė kvalifikacija: informatikos mokslų profesinis bakalauras

 

Programos vykdymo kalba: lietuvių, anglų

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/informaciniu-sistemu-technol...

 

Multimedija ir vizualinė komunikacija

 

Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programa skirta rengti specialistą, gebantį taikyti 2D ir 3D modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, elektroninių leidinių maketavimo ir dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.

 

Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas 6531BX039
Studijų sritis – informacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptis – informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa – koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis – informatikos mokslų profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/multimedija-ir-vizualine-kom...

 

Maisto produktų technologija

 

Maisto produktų technologijos studijų programa skirta rengti maisto technologijų specialistus, gebančius kurti savo verslą, susijusį su maisto produktų gamyba, tiekimu ir prekyba, parengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos išeigų ir prekių savikainos bei pelno skaičiavimus, savarankiškai dirbti bei siekti karjeros vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, suformuoti būtinus profesinius įgūdžius.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 653E40003
Studijų sritis – technologijos mokslai
Studijų kryptis ir šaka – E400 maisto technologijos
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – maisto technologijų profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/maisto-produktu-technologija/

 

Verslo vadyba

 

Verslo vadybos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius įkurti verslo įmonę, priimti sprendimus, parengti veiklos vystymo planą, parinkti ir motyvuoti darbuotojus, organizuoti įmonės veiklą, įvertinti pokyčius ir juos valdyti, užtikrinti veiklos kokybę, išnagrinėti esamą įmonės padėtį, numatyti ateities perspektyvas. (Nuo 2012-09-01 studijos vykdomos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba).

 

Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas 6531LX004
Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L02 vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/verslo-vadyba/

 

Įmonių administravimas

 

Studijų programa skirta rengti administravimo specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, valdyti informacijos srautus ir dokumentų sistemas, rengti dokumentus, priimti sprendimus organizuojant personalo bei projektų administravimo veiklą, reprezentuoti savo įmonę, nuolat tobulinti savo kompetenciją, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.

 

Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas
Valstybinis kodas 6531LX120
Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L02 vadyba
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais –180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/imoniu-administravimas/

 

Transporto ir logistikos verslas

 

Studijų programa skirta transporto ir logistikos verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: transporto ir logistikos veiklos planavimą, organizavimą, valdymą ir kontrolę, transporto ir logistikos verslo įmonės kūrimą ar jos padalinio veiklos plėtojimą bei valdymą.

 

Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas
Valstybinis kodas 6531LX003
Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L01 verslas
Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais:  nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/transporto-ir-logistikos-ver...

 

Daugiau informacijos https://alytauskolegija.lt/lt/

 

Tad kviečiame studijoms rinktis Dzūkijos sostinę!

Ankstesni straipsniai