Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia tarybos posėdį

12:30, 2017-09-26

Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius rugsėjo 28 d., 9 val., šaukia 34-ąjį miesto tarybos posėdį. Posėždio metu bus svartstomi 37 klausimai.

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. M-50

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu, s u š a u k i u 2017 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

 

1. Dėl kai kurių savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 2017 metų spalio mėnesį (Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius; 10 min.).

 

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė; Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.).

 

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė, A. Juškauskas; 10 min.).

 

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr. T-256 „Dėl pritarimo projektams“ 1.8 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

7. Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimo projektui (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

 

8. Dėl pritarimo Teikiamų paslaugų procesų tobulinimo ir asmenų aptarnavimo kokybės derinimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose projekto I ir II etapui (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

 

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras; Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 5 min.).

 

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (M. Vaikšnoras; 5 min.).

 

11. Dėl pritarimo Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (Jolanta Mocevičiūtė; Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

13. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-310 „Dėl pritarimo rengti Alytaus miesto darnaus judumo planą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.).

 

15. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 m. fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.).

 

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.).

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.).

 

18. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 5 min.).

 

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.).

 

20. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo prieš terminą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-179 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė; 10 min.).

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.).

 

22. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 5 min.).

 

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais (A. Juonienė; 5 min.).

 

24. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (A. Juonienė; 5 min.).

 

25. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 10 min.).

 

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas; 10 min.).

 

27. Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

28. Dėl pritarimo Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (A. Andrušaitis; 5 min.).

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-210 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2017–2018 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.).

 

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. nustatymo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

31. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir pedagogų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų nustatymo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

33. Dėl Alytaus jaunimo centro pedagogų darbo laiko trukmės suderinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

34. Dėl Alytaus jaunimo centro pastato Tvirtovės g. 3, Alytuje, paprastojo remonto (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo (Dalia Kavolynienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.).

 

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo (D. Kavolynienė; 5 min.).

 

Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius

Ankstesni straipsniai