Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Rugsėjo 29 d. – savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  9:00, 2022-09-23
Asociatyvi nuotr.
AlytusPlius.lt nuotr.

2022 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val. šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu bus svarstomi 32 klausimai.

 

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2022 m. rugsėjo 22 d. M-28

 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, s u š a u k i u  2022 m. rugsėjo 29 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. Dėl Išvalytos laisvais naftos produktais užterštos Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių teritorijos Alytuje, Santaikos g., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2022–2026 m. programos patvirtinimo (Vida Mačernienė; Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo (Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)

 

3. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo (Vida Grišmanauskienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.)

 

4. Dėl Alytaus miesto šeimos centro vieno globotinio (rūpintinio) dienos maitinimo normos, patalynės ir aprangos finansinių normatyvų patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)


5. Dėl Alytaus miesto sporto tarybos nuostatų patvirtinimo (Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)


6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-164 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas; 10 min.)

 

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. T-163 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Jūratė Grinienė, Etikos komisijos atsakingoji sekretorė; 10 min.)

 

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)


9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)


11. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo Fortų g. 7, Alytuje, nuomos teisę (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)


12. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „GLASS LT“ 2021-05-27 investicijų sutarties Nr. SRN-11 pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)


13. Dėl pritarimo projektui (S. Dumbliauskienė; 10 min.)


14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)


15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimo Nr. T-400 „Dėl Investavimo Alytaus pramonės parke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)


16. Dėl nekilnojamojo daikto įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)


17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (R. Paužienė; 10 min.)


18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo Nr. T-228 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)


19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)


20. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)

 

21. Dėl negyvenamųjų patalpų Volungės g. 2, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)

 

22. Dėl turto perdavimo (R. Paužienė; 10 min.)


23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimo Nr. T-94 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto Daugų g. 5A, Alytuje“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)


24. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)

 

 25. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo projektams (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas; 10 min.)


26. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (Akvilė Voverienė; Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)


27. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo (A. Voverienė; 10 min.)

 

28. Dėl kai kurių Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Vytuolis Valūnas; Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)


29.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2022–2023 m. m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)


30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2022–2023 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modelių sąrašo patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)


31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)


32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis