Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Švietimo įstaigų vadovams pristatyti projekto „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai

Varėnos rajono savivaldybės informacija  •    •  15:51, 2022-10-28
Varėnos švietimo centre vyko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio metu pristatytas projektas „Mokymasis tyrinėjant”.
Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

Varėnos švietimo centre vyko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio metu pristatytas baigiamas įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektas „Mokymasis tyrinėjant” ir apžvelgti jo rezultatai. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte kaip projekto partneriai dalyvavo keturios rajono ugdymo įstaigos: Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijos,  Varėnos „Ryto“ progimnazija ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla bei Vilniaus universitetas ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Jo tikslas buvo pagerinti aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus sukuriant mokymosi aplinkas už mokyklos ribų, teikiant pagalbą mokytojui ir motyvuojant mokinius.

 

Projekto vadovė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo  skyriaus vyr. specialistė Rima Svirskienė pažymėjo, kad projekto ugdomosios veiklos jau baigtos, tad belieka atlikti apibendrinimą ir analizę, kokį tęstinumą turės įgytos patirtys bei pasidžiaugti pasiektais rezultatais, nes jie yra tikrai geri.  R. Svirskienės teigimu, nors kiekvienos iš keturių projekte dalyvavusių mokyklų pasiekimai yra skirtingi, bet bendras Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įvertinimas yra gana aukštas. Projekte dalyvavusių mokinių per jo įgyvendinimo laikotarpį pagal kognityvinių gebėjimų grupes žinios ir supratimas padidėjo 13,5 proc., žinių taikymas – 13,9 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai – 13, 4 proc. Pagal veiklos sritis pasiekimų pokytis taip pat didėjo: fizikiniai reiškiniai – 26,8 proc., o gamtos tyrimų gebėjimai padidėjo 43,5 proc.

 

 

Projekto metu buvo vykdomos dvi programos mokytojams. Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programas, buvo vykdoma tiriamoji veikla ugdymo kokybei gerinti. Dvylika minėtų švietimo įstaigų pedagogų dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorijoje ir Dzūkijos nacionaliniame parke. Interaktyvaus ugdymo turinio pateikimo praktikos kompetencijas jie tobulino kitose ugdymo įstaigose: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, VGTU inžinerijos licėjuje, Druskininkų švietimo centre ir „Ryto“ gimnazijoje bei Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje, kurių pedagogai dalijosi mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymo patirtimi.

 

Mokiniams buvo skirta Gamtotyrinė integruota neformalaus ugdymo programa „Atrasti įdomu“, kurią rengė projekte dalyvaujantys mokytojai. Jos tikslas – pagerinti mokinių gamtos mokslų pasiekimus stiprinant jų mokymosi motyvaciją taikant tyrimą kaip mokymo metodą, perkeliant ugdymo procesą už mokyklos sienų, integruojant ir vizualizuojant fizikos, chemijos ir biologijos ugdymo turinį, parodant gamtos visumą. Programa buvo siekiama per gamtamokslines veiklas skatinti mokinius pasitikėti savo jėgomis, visapusiškai ir lanksčiai reflektuoti, kūrybiškai taikyti asmenybėje slypinčius išteklius, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Padėti mokiniams, remiantis įgytomis žiniomis ar tyrimų rezultatais, klausti, kelti hipotezes, bandyti jas pagrįsti bei patikrinti. Taip pat stiprinti jų analitinį mąstymą, formuoti informacijos paieškos ir naudojimo gebėjimus, mokymąsi ieškoti, tyrinėti, atrasti.

 

Vykę užsiėmimai – viena iš geriausių integravimo patirčių, nes juos vienu metu mokė trys mokytojai – biologijos, chemijos ir fizikos, o visos užduotys buvo susietos su šiais trimis dalykais.

 

Projekto metu mokiniai turėjo galimybę dalyvauti jų mokymosi motyvaciją stiprinančiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Jiems buvo suorganizuotos įdomios edukacinės programos Vilniaus universiteto Zoologijos bei Minerologijos ir geologijos muziejuose, Vilniaus universiteto Botanikos sode, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunojo tyrėjo laboratorijoje, Varšuvos Koperniko mokslo centro  planetariume „Koperniko dangus“, Koperniko  mokslo  centre, Varšuvos universitete, 230 m aukščio neogotikiniame dangoraižyje „Mokslo ir kultūros rūmai“. Viena iš sėkmingai įgyvendintų ir mokinių mokymosi motyvaciją neabejotinai sustiprinusių projekto veiklų – penkių dienų  stovykla Dzūkijos nacionaliniame parke, kurioje jie išbandė nemažai įdomių praktinių ir edukacinių užsiėmimų.

 

„Dar vienas svarbus dalykas – projekto dėka sustiprėjo mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas įstaigoje ir už jos ribų. Mokytojai tarėsi, kaip suformuoti mokinių mokymosi tyrinėti supratimą, kad atliekant tyrimus ir stebėjimus yra gaunamos žinios, kurios reikalingos suprasti ir paaiškinti gamtoje vykstančius reiškinius, pažinti pasaulį ir jį keisti, nedarant žalos gamtai. Taip pat tarėsi, kaip išmokyti išsikelti tyrimo tikslą, suformuluoti hipotezę, suplanuoti darbą, pasirengti tyrimui reikalingas priemones, pateikti duomenis, daryti išvadas, reflektuoti tyrimo eigą bei pristatyti tyrimą. Įgyvendinus programą mokiniams, mokytojai džiaugėsi, kad visa tai jiems pavyko pasiekti“, – pastebėjo R. Svirskienė.

 

Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė atkreipė dėmesį, jog būtų labai smagu, kad mokyklos tokią integruotą veiklą tęstų kaip neformalųjį švietimą. Ji pakvietė projekte dalyvavusių mokyklų vadovus pasidalinti savo nuomonėmis apie vykusį projektą bei jo išliekamąją vertę.

 

Senosios Varėnos A. Ryliškio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita pasidžiaugė, kad sustiprėjo mokyklų bendradarbiavimas, mokytojai pradėjo dažniau konsultuotis ir dalintis patirtimi vieni su kitais.

 

 

Valkininkų gimnazijos direktorė Gidita Benkienė pažymėjo, jog apie projekto naudą teigiamai atsiliepė ir mokytojai, ir mokiniai, ir jų tėvai, o mokiniams ypač patiko praktinės veiklos, kurioms mokykloje buvo ruošiamasi iš anksto. Gimnazijos vadovė patikino, kad mokiniai stengėsi ir nuoširdžiai dirbo projekte. Ir mokyklos vadovams, ir mokytojams labai malonu yra iš jų išgirsti, kad mokytis tyrinėjant  jiems labai patiko, ir buvo naudinga.

 

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė sakė, jog projekto dėka mokytojai labiau susibendravo ir išmoko geriau planuoti integruotas pamokas. Ta planavimo patirtis pravers ir ateityje.

 

Kad juntamas didesnis mokytojų bendradarbiavimas planuojant veiklas, patvirtino ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktorius Vygandas Pavalkis.

 

 

Marcinkonių daugiafunkcio centro direktorė Lina Černiauskienė pastebėjo, jog šis projektas buvo įgyvendinamas labai kūrybiškai. Labai gerai, kad mokiniai turėjo galimybę užduotis atlikti gamtoje ir pasimokyti praktinių dalykų, todėl suinteresuotumas buvo tikrai didesnis.

 

Visi vadovai pageidavo, kad tokių projektų, kaip „Mokymasis tyrinėjant“, būtų kuo daugiau.

 

Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė, apibendrindama pažymėjo, jog tokie projektai, kaip šis, suteikia netradicinio ugdymo formas, kurios atsiliepia rezultatams, turi didelę išliekamąją vertę tiek pačiai mokyklai, tiek mokytojams, tiek mokiniams. Todėl būtina ieškoti galimybių dalyvauti panašiuose projektuose ir ateityje.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos  iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“ trukmė – 2020–2022 m.  Bendra projekto vertė – 94 263 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 92 373 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1 890 Eur.

 

Komentarų nėra