Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Šaukiamas savivaldybės tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  11:54, 2022-11-24
Asociatyvi nuotr.
AlytusPlius.lt nuotr.

POTVARKIS

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 45-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2022 m. lapkričio 23 d.  Nr.  M-35

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 58, 98 punktais, s u š a u k i u  2022 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-223‚ „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Loreta Kesminienė, Alytaus miesto paslaugų centro direktorė; 10 min.)


2 .Dėl SĮ Alytaus telekino teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo (Simona Butrimienė, SĮ Alytaus telekino direktorė; 10 min.)


3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 10 min.)

 

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

 

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

 

6. Dėl turto perdavimo (R. Paužienė; 10 min.)


7. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (R. Paužienė; 10 min.)


8. Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Alytaus miesto savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Paužienė; 10 min.)


9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (R. Paužienė; 10 min.)

 

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomojimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)

 

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimo Nr. T-292 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)

 

12. Dėl nuomininko atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (R. Paužienė; 10 min.)Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)

 

13. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (R. Paužienė; 10 min.)

 

14. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ 2019-11-19 investicijų sutarties Nr. SRN-142 pakeitimo (Rasa Michnovič, Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)

 

15. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Durga“ 2020-04-21 investicijų sutarties Nr. SRN-61 pakeitimo (R. Michnovič; 10 min.)

 

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-356 „Dėl Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Michnovič; 10 min.)

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-92 „Dėl žemės sklypo Lankų g. 14, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

18. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2019-12-19 jungtinės veiklos sutarties Nr. Sr-1990 (3.9E)/US19-382 pakeitimo ir įgaliojimo jį pasirašyti (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

 

19. Dėl pritarimo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo „Erasmus+“ konsorciumo akreditacijos įgyvendinimui ir lėšų skyrimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

 

20. Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų „Silent Scream“, „Media Smart Citizens of Future“ ir „Multimodal Mindset“ daliniam finansavimui (V. Valūnas; 10 min.)

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

 

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

 

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybėje veikiančių sporto organizacijų, įgyvendinančių komandinių žaidimų aukšto sportinio meistriškumo programas, finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Gediminas Daukšys, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

 

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo (Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

 

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (N. Makštutienė, L. Radzevičiūtė; 10 min.)


26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, L. Radzevičiūtė; 10 min.)


27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimo Nr. T-280 „Dėl Alytaus miesto sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)


28. Dėl Alytaus miesto valdybos 1996-03-27 sprendimo Nr. 115 „Dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos nuostatų bei tarybos sudėties tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (L. Radzevičiūtė; 5 min.)

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)


30. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įstatams ir įpareigojimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)


31. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų sąrašui (L. Radzevičiūtė; 10 min.)


32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

 

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

Savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti savivaldybės mero funkcijas Jurgita Šukevičienė