Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Patvirtintas 2024 m. Alytaus rajono savivaldybės biudžetas

Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija   •    •  15:49, 2024-02-13
Alytaus rajono savivaldybės nuotr.

Alytaus rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginiame veiklos plane numatyta misija skatinti darnų rajono vystymąsi, ekonominį, socialinį bei kultūrinį augimą, teikiant kokybiškas bei gyventojų interesus užtikrinančias viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas. Atsižvelgiant į prioritetines kryptis, antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatytas kruopščiai parengtas Alytaus rajono savivaldybės biudžetas, kuris šiemet planuojamas beveik 7 mln. Eur didesnis nei pernai. Biudžetą sudarys net 48 milijonai eurų. Didžiausią įtaką tam turi pasikeitęs minimalus darbo užmokestis, perskaičiuota žemės rinkos vertė bei valstybės skiriamos papildomos lėšos.

 

Už Alytaus rajono savivaldybės 2024 m. biudžetą balsavo 18 tarybos narių, 6 susilaikė.

 

Planuojama, kad daugiausia pajamų, t. y. net 54 proc., bus surinkta iš mokesčių. Pastarųjų planuojama surinkti 26 mln. Eur. Tai net 4 mln. Eur. daugiau nei pernai. 23 proc. biudžeto, t. y. 11 mln. Eur, sudarys dotacijos, skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti – civilinei saugai, užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, mobilizacijai, jaunimo teisių apsaugai, melioracijai, žemės ūkio funkcijoms atlikti, priešgaisrinei saugai, visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti; socialinėms paslaugoms ir kt. funkcijoms vykdyti). 19 proc. biudžeto sudarys apyvartos lėšos – daugiau nei 9 mln. Eur susidarė dėl viršplaninių pajamų, rangovų neaktuotų darbų, lapkričio mėnesį stipriai atšalus orams nebuvo vykdomi kelių remonto darbai, taip pat dėl to, kad beveik nebuvo sniego, buvo sutaupytos lėšos numatytos keliams barstyti ir valyti.

 

 

Svarbiausios sritys ir pokyčiai

 

Planuojant šių metų biudžetą ir atsižvelgiant į gyventojų ir bendruomenių poreikius, išskirtos sritys, kurioms reikalingas ypatingas dėmesys. Bene pats didžiausias pokytis, kurį tikrai pajus gyventojai, tai pokytis rajono infrastruktūroje.

 

„Palyginus su ankstesniais metais, keliams šiemet planuojame skirti beveik 8 milijonais daugiau, – sakė merė Rasa Vitkauskienė. – Taip pat ypač didelį dėmesį skiriame švietimui. Šiai sričiai numatyta beveik 2 milijonais eurų daugiau nei pernai.“

 

Socialinei ir sveikatos apsaugai skiriama net pusantro milijono daugiau lėšų. Viešosioms paslaugoms užtikrinti ir tobulinti planuojama milijonu daugiau lėšų. Taip pat ženkliai didesnis finansavimas planuojamas palankiai verslui aplinkai kurti bei turizmui vystyti, aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui.

 

Daugiau nei 80 tūkst. eurų nei pernai planuojama skirti kultūrai ir jos stiprinimui bendruomenėse.

 

„Noriu padėkoti Alytaus rajono gyventojams ir bendruomenėms, kurios aktyviai dalyvavo susitikimuose ir diskusijose, beveik ištisus metus teikė prašymus ir siūlymus, ko reikėtų, kad Alytaus rajone iš tiesų būtų gera gyventi“, – pristatydama biudžetą sakė merė Rasa Vitkauskienė.

 

 

Rajono infrastruktūra: priežiūra ir plėtra

 

Iš viso Alytaus rajono infrastruktūrai planuojama skirti daugiau nei 14 mln. Eur. Iš jų daugiausia numatyta keliams ir gatvių infrastruktūrai: asfaltavimui, priežiūrai, apšvietimui.

 

Daugiau nei 2,5 mln. Eur. investicijų planuojama gyvenamai aplinkai gerinti – socialinio būsto plėtrai, daugiabučiams namams, bendruomenių iniciatyvoms, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybai ir naudojimui skatinti.

 

Teritorijoms planuoti numatoma beveik pusė milijono – šiais metais pradedama intensyviai registruoti vietinės reikšmės kelius ir gatves, rengti specialiuosius ir detaliuosius planus. Šiuo metu yra rengiamas vandentvarkos specialusis planas, taip pat reikalinga pradėti Alytaus rajono bendrojo plano keitimo procedūras, rengti Daugų ir Simno miestų bendruosius planus.

 

Vandentvarkai numatoma skirti daugiau ne 200 tūkst. eurų, šios lėšos bus skirtos vandens ir nuotekų paslaugų teikimo kokybei gerinti, gyventojams kompensuoti už nuotekų valymo įrenginius.

 

 

Švietimas

 

Viena iš prioritetinių sričių – tai yra švietimo kokybė Alytaus rajono savivaldybėje. Švietimui planuojama skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Daugiau nei 10 mln. bus skiriama ugdymo procesui organizuoti ir valdyti. Tai ir ikimokyklinio proceso užtikrinimas, vidurinis, pagrindinis, neformalus vaikų švietimas ir ugdymas, profesinio orientavimo organizavimas.

 

Mokymosi kokybei gerinti numatoma 720 tūkst. eurų. Siekiant aukštesnės mokymosi kokybės ir geresnių ugdymo sąlygų mūsų mokyklose, darželiuose bus atnaujinamos patalpos, aplinka, investuojama į mokytojų kvalifikaciją, skatinami naujausi pedagoginiai metodai ir technologijos. Šiais metais bus vykdomas „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas, kuris prisidės prie aukštesnės švietimo kokybės Alytaus rajone.

 

„Stiprinsime vaikų STEAM kompetencijos, organizuosime ir kitas veiklas bei užsiėmimus, kurie turės įtakos mokinių geresnių rezultatų pasiekimui“, – pristatydama biudžetą sakė merė Rasa Vitkauskienė.

 

Švietimo pagalbai mokyklose – specialiai pedagoginei pagalbai teikti – numatyta 60 tūkst. eurų. Atlyginimams didinti numatyta 10 proc., nuo rudens – dar tiek pat.

 

 

Socialinė ir sveikatos apsauga

 

Pastarajai sričiai planuojama skirti beveik 10 milijonų eurų. Daugiausia lėšų numatyta skirti socialinėms paslaugoms ir paramai – tai beveik 7 mln. eurų. Nuo šių metų padidėjus baziniams socialinių išmokų dydžiams, didinama piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, didėja parama mirties atveju ir kitos socialinės išmokos.

 

Pagalbos šeimai ir vaiko globai šeimoje skatinti numatyta beveik 600 tūkst. eurų.

 

Įgyvendinant asmenų su negalia reformą, didinamos lėšos asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemonėms ir paslaugoms: asmenų su negalia būstams pritaikyti numatoma skirti net 58 proc. daugiau lėšų negu praėjusiais metais, trečdaliu daugiau lėšų skiriama asmenų su negalia socialinių paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti (akredituotoms socialinės priežiūros paslaugoms, socialinei globai ir asmeninei pagalbai finansuoti).

 

Globos namų veiklai užtikrinti numatoma daugiau nei milijonas eurų.

 

Visuomenės sveikatai gerinti virš 300 tūkst. eurų.

 

Daugiau lėšų skirta socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui, jų darbo užmokestis didėja apie 10 proc.

 

 

Viešosios paslaugos: savivaldos funkcijų užtikrinimas ir tobulinimas

 

Savivaldos funkcijoms užtikrinti ir viešosioms paslaugoms tobulinti bei skaitmenizuoti skiriama daugiau nei 6 su puse milijono eurų.

 

Taip pat beveik pusantro milijono skiriama priešgaisrinei, civilinei saugai ir mobilizacijai.

 

Po ilgos pertraukos Alytaus rajone atgimusiai Jaunimo politikai įgyvendinti skiriama beveik 40 tūkst. eurų.

 

Rajono gyventojams svarbiai ir aktualiai informacijai viešinti, tarpkultūriniam bendradarbiavimui su užsienio partneriais stiprinti bei rajono įvaizdžiui kurti numatoma kiek daugiau nei 140 tūkst. eurų.

 

Verslas ir turizmas: investicijų pritraukimas

 

 

Investiciniams projektams įgyvendinti numatoma beveik du milijonai. 2024 m. planuojama pabaigti įgyvendinti melioracijos projektus ir pradėti įgyvendinti beveik 30 naujų projektų, kurie prisidės prie rajono plėtros ir turizmo potencialo didinimo.

 

Darbo vietų kūrimui ir užimtumo priemonių įgyvendinimui numatoma daugiau nei 300 tūkstančių eurų: šios lėšos planuojamos skirti sklypams supirkti perspektyvinėje pramonės teritorijoje, smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, užimtumo priemonėms įgyvendinti.

 

Kaimo bendruomenių veiklai skatinti 100 tūkst. Eur. Taip pat yra numatyta 100 tūkst. Eur sodininkų bendrijų finansavimui.

 

 

Aplinkos apsauga ir žemės ūkis

 

Aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui planuojama skirti daugiau nei 2 milijonus eurų.

 

Iš jų:

 

  • Žemės ūkio konkurencingumui didinti 100 tūkst. Eur, taip pat bus didelis dėmesys bus skiriamas Alytaus rajono melioracijos sistemų būklei gerinti.

 

  • Aplinkos apsaugai užtikrinti daugiau nei 1,4 mln. Eur.

 

 

Kultūra ir jos stiprinimas bendruomenėse

 

Paskutinė, bet ne mažiau svarbi prioritetų sąraše – kultūra. Kultūrai ir jos stiprinimui iš viso planuojama skirti beveik 2 milijonus eurų. Viešosios bibliotekos veiklai organizuoti numatyta daugiau nei 800 tūkst. eurų. Kultūros centro veiklai organizuoti daugiau nei 660 tūkst. Kultūros veikloms skirta daugiau nei 160 tūkst. Eur, paminklosaugai ir religinėms bendruomenėms numatyta 150 tūkst. Eur.

 

 

Ilgai diskutavus, įsiklausius į Alytaus rajono gyventojų ir bendruomenių poreikius daugiausia investicijų planuojama į rajono infrastruktūrą, švietimą, socialinę bei sveikatos apsaugą.

 

„Biudžetas yra subalansuotas, atsakingai paskirstytas. Ir tikrai nesuklysiu sakydama, kad šis biudžetas – Alytaus rajono gyventojų ir bendruomenių išgirstų lūkesčių ir norų atspindys. Nuoširdžiai tikiu ir viliuosi, kad gyventojai visų mūsų pastangų dėka pajus pokyčius, kurių iš tikrųjų laukė per ilgai. Visko nepadarysime per naktį, bet sutvarkyti kelius, užtikrinti saugumą gatvėse, jas apšviesti, siekti geresnės švietimo kokybės ir geresnių mokymosi rezultatų, užtikrinti kokybiškas socialines ir viešąsias paslaugas gyventojams ne tik galime, bet ir privalome. Nes tai yra visų mūsų pareiga“, – sakė merė R. Vitkauskienė.

 

 

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai