Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 29 961

Kviečia teikti paraiškas aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti

Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus informacija  •    •  14:35, 2019-09-30
Asociatyvi nuotr.
Alytusplius.lt nuotr.

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimo atranką.

 

Kviečiame iki spalio 21 d. teikti paraiškas 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms finansuoti. Tel. pasiteirauti +370 315 55 117, el. p. laima.mulmiene@alytus.lt arba tel. +370 55 116, el. p. vida.macerniene@alytus.lt

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas ir paraiškos forma.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-11 ĮSAKYMO NR. DV-1264 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ RENGIMO, FINANSAVIMO, VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr.  DV-800

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-11 įsakymu Nr. DV-1264 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija  (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 11 d.

įsakymu Nr.  DV-1264

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 30 d.

įsakymo Nr. DV-800

redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos PRIEMONIŲ RENGIMO, FINANSAVIMO, VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programa) priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – nustatyti SAARS programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir kontrolės procedūras, veiklos ir atsakomybės sritis rengiant Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl Specialiosios programos priemonių  tvirtinimo projektą ir užtikrinant tikslinį programos lėšų panaudojimą.

2. Atrinktos priemonės yra SAARS programos sudedamosios dalys.

3. Paraiškas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymas Nr. D1-201), Aplinkos ministerijos parengtomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijomis (skelbiamos Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://aplinkosauga.alytus.lt/. → Aplinkos apsaugos programa), gali teikti savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės, urėdijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriai ir tarnybos, kiti juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjas).

4. Informacija apie paraiškų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms finansuoti pateikimą kiekvienais metais skelbiama viešai vietinėse informavimo priemonėse, Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://www.alytus.lt. Skelbime nurodomas paraiškų pateikimo laikas ir tvarka. Pateiktos paraiškos svarstomos iki sudarant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą, kuris teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimu. Vėliau pateiktos paraiškos taip pat svarstomos, tačiau finansavimas galimas tik tuo atveju, jei priemonė yra ypatingos svarbos ir būtina nedelsiant ją įgyvendinti. Tuomet koreguojamos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės, kurias turi patvirtinti savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

5. Prioritetinė finansavimo veikla:

5.1. Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės:

5.1.1. Valstybinio fondo žemėje esančių bešeimininkių karjerų ir durpynų, kurių ištekliai neįtraukti į valstybės balansą, rekultivavimo ir (ar) sutvarkymo darbai.

5.1.2. Neigiamą poveikį aplinkai darančių bešeimininkių ir savivaldybei priklausančių statinių, įrenginių (pvz., vandens gręžiniai, užtvankos ir kt.), jų liekanų griovimo, ardymo, tamponavimo, konservavimo, po statinio nugriovimo aplinkos sutvarkymo darbai.

5.1.3. Dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo susijusių infrastruktūros elementų projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbai.

5.1.4. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbai (pvz., informaciniai ženklai ir stendai, apsauginės tvorelės, rekreaciniai įrenginiai, šienavimas, menkaverčių krūmų iškirtimas, pažintinių takų ir apžvalgos aikštelių įrengimas ir pan.).

5.1.5. Alytaus miesto savivaldybės draustinių steigimo, ribų keitimo, jų tvarkymo priemonėms nustatyti reikalingų dokumentų rengimas. Savivaldybės gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo darbai, gamtos paveldo objektą skelbiant saugomu reikalingų dokumentų rengimas.

5.1.6. Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore, surinkimo iš miesto gatvių ir šalinimo darbai.

5.1.7. Gatvių plovimo ir (ar) laistymo, naudojant kietųjų dalelių surišimo medžiagas ir (ar) jų nenaudojant, darbų ir kietųjų dalelių surišimo medžiagų įsigijimo finansavimas.

5.1.8. Valstybės ir Alytaus miesto savivaldybei patikėjimo teise perleistų vandens telkinių įžuvinimo ir žuvų gelbėjimo jų dusimo atveju darbai.

5.1.9. Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas.

5.1.10. Valstybei ar savivaldybei priklausančių užtvankų remonto ir rekonstravimo darbai, tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimas. Užtvankų projektavimas ir statyba nefinansuojama. Kitų hidrotechninių statinių (pvz., hidroelektrinė) projektavimo, statybos, remonto ir rekonstravimo darbai nefinansuojami.

5.1.11. Biologinės įvairovės išsaugojimo, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos (pvz., natūralių pievų išlaikymas (šienavimas, krūmų kirtimas), varliagyvių migracijos kelių apsauga, gandralizdžių perkėlimas nuo elektros stulpų ir pan.) darbai. Naminių ir beglobių naminių gyvūnų priežiūra, jų skaičiaus reguliavimas ir apskaita (pvz., žetonai) nefinansuojami.

5.1.12. Aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. D1-433 patvirtintame Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių (pvz., Sosnovskio barštis, uosialapis klevas ir pan.) ir Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąraše, patvirtintame 2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1141, esančių rūšių (pvz., nuodėgulinis grundulas, rainuotasis vėžys ir pan.) gausos reguliavimo ir naikinimo darbai.

5.1.13. Varninių paukščių ir mašalų gausos reguliavimas.

5.1.14. Išmetamų į atmosferą, vandenį, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius teršalų mažinimo įrenginių (pvz., nuotekų ir lietaus surinkimo, valymo, vandens tiekimo ir kokybės gerinimo, šildymo sistemos ir jų elementai) įsigijimas, projektavimas, statyba, remontas, rekonstravimas, inventorizavimas. Melioracijos sistemų tvarkymas nefinansuojamas.

5.1.15. Valstybei ar savivaldybei priklausančių hidrotechninių statinių griovimas ir išmontavimas.

5.1.16. Mokslo taikomųjų darbų ir studijų, susijusių su išvardytomis aplinkos kokybės gerinimo priemonėmis, rengimas.

5.1.17. Išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingoms dokumentacijos rengimas. 

5.2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:

5.2.1. Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių (šiukšlių ir ekskrementų surinkimo dėžės, konteineriai ir pan.) įsigijimas ir įrengimas.

5.2.2. Komunalinėms atliekoms surinkti ir (ar) rūšiuoti jų susidarymo vietose skirtų priemonių įsigijimas ir jų transportavimas į eksploatacijos vietas. Minėtų priemonių (pvz., konteineriai) eksploatavimas ar kitokios jų administravimo paslaugos ar darbai nefinansuojami.

5.2.3. Komunalinių atliekų turėtojo registro programinių priemonių sukūrimas ir tvarkymas, atliekų tvarkymo sistemai organizuoti ir administruoti reikalingų duomenų įsigijimas.

5.2.4. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo parinkimo atrankos konkurso sąlygų (pirkimo dokumentai, paslaugos teikimo sutartis, techninė specifikacija ir pan.) parengimo paslaugos.

5.2.5. Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų ir mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, statyba, rekonstravimas, remontas.

5.2.6. Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų, reikalingų išvardytoms priemonėms įgyvendinti, rengimas.

5.3. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:

5.3.1. Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbai.

5.3.2. Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbai.

5.3.3. Dokumentacijos, reikalingos išvardytoms priemonėms įgyvendinti, rengimas.

5.4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:

5.4.1. Savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus parengimas ir įgyvendinimas.

5.4.2. Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos priemonių plano parengimas, tikslinimas ir šių priemonių įgyvendinimas.

5.4.3. Įrenginių, įrangos, priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti, įsigijimas, projektavimas, statyba, remontas ir rekonstravimas.

5.4.4. Užterštų (ir galbūt užterštų) dirvožemio teritorijų, paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių būklės ir užterštumo (kokybės) tyrimas, įvertinimas ir valymo darbai.

5.4.5. Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas (pvz., menkaverčių krūmų iškirtimas, erozijos pažeistos pakrantės atstatymas, makrofitų šienavimas vandens telkiniuose, natūralios pakrančių augalijos atkūrimas, atliekų surinkimas, šlapynų atkūrimas, rekreacinių įrenginių įrengimas (remontas) ir pan.).

5.4.6. Batimetrinių matavimų, batimetrinių žemėlapių sudarymo, ežerų dumblo tyrimo darbai.

5.4.7. Pantoninių valčių prieplaukų projektavimas, statyba, rekonstravimas, remontas.

5.4.8. Pavojų aplinkai keliančių cheminių medžiagų sutvarkymo darbai.

5.4.9. Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių likvidavimas.

5.4.10. Sorbentų ir kitų priemonių (taršos matavimo, teršalų sklidimo lokalizavimo, likvidavimo ir surinkimo, taršos zonoje dirbančiųjų asmeninės apsaugos, gelbėjimo ant vandens, techninės priemonės ir įrankiai), reikalingų avarijų padariniams likviduoti, pirkimas.

5.4.11. Laukinių gyvūnų (pvz., vilkų, žąsų, gulbių, gervių ir pan.) daromos žalos prevencinių (atbaidančių) priemonių (pvz., garsiniai signalai, vaizdinės priemonės, aptvėrimai, apsauginės juostos ir pan.) finansavimas.

5.4.12. Išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

5.5. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

5.5.1. Visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.).

5.5.2. Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimo ir mokymų (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema finansavimas. Finansuojamas tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos.

5.5.3. Aplinkosaugos srities specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojamas tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos.

5.5.4. Aplinkosaugos akcijų, konkursų, renginių, talkų, parodų organizavimas.

5.5.5. Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių, spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugos tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas, platinimas.

5.5.6. Filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas.

5.5.7. Tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybines organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosaugos veikla, aplinkosaugos programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos).

5.5.8. Išvardytoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

5.6. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, veisimo, inventorizacijos priemonės:

5.6.1. Naujų želdinių (pvz., medžių, krūmų, krūmokšnių ir lianų sodinukai, gėlių sėklos ir pan.) įsigijimas ir veisimas (pvz., vejų ir gėlynų sodinimas, įrengimas ir pan.).

5.6.2. Želdynų kūrimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektų rengimas.

5.6.3. Želdynų kūrimas, tvarkymas, pertvarkymas, inventorizavimas ir informacinių ženklų įrengimas.

5.6.4. Atskirojo želdyno, norint jį įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, įteisinimo darbai.

5.6.5. Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangos pirkimas.

5.6.6. Želdinių sanitarinės būklės gerinimo darbai (pvz., mokslininkų rekomendacijų parengimas, joms įgyvendinti reikalingų medžiagų pirkimas ir panaudojimas rekomendacijose nurodytoms priemonėms įgyvendinti).

5.6.7. Pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimo darbai (medžių nukirtimas, kelmų šalinimas ar žeminimas iki žemės paviršiaus, žemės paviršiaus (šaligatvio dangos) sutvarkymas išrovus kelmą ir pan.).

5.6.8. Medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo ir šakų smulkinimo darbai.

5.6.9. Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonės, joms vykdyti reikalingų medžiagų ir įrangos pirkimas.

5.6.10. Savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo programos parengimas.

5.6.11. Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių rengimas.

5.6.12. Savivaldybės valstybės tarnautojų (darbuotojų), atsakingų už želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas.

5.6.13. Dokumentacijos, reikalingos išvardytoms priemonėms įgyvendinti, rengimas.

6. Bendrieji vertinimo kriterijai:

6.1. Priemonės ir regiono, miesto plėtros planų, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų atitikimas.

6.2. Priemonė turi būti įgyvendinta Alytaus mieste.

6.3. Priemonės, padedančios spręsti aktualias miestui aplinkos apsaugos problemas.

6.4. Priemonės tęstinumas.

6.5. Efektyvus lėšų panaudojimas priemonės tikslams ir rezultatams pasiekti.

6.6. Priemonės išlaidų pagrįstumas.

6.7. Priemonės dalinis finansavimas (fondų ir programų, rėmėjų parama, organizacijos įnašai ir kt.).

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ FINANSUOTI SAARS PROGRAMOS PRIEMONES PATEIKIMAS

 

7. Paraiškos dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikiamos ir turi būti užregistruotos nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar paraiškoje įvardytos priemonės bus finansuojamos, naudojant SAARS programos lėšas, ar ne.

8. Pateikiama užpildyta paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų forma (pridedama).

9. Jei turima, pridėti finansavimui suteikti papildomus dokumentus (rekomendacijos, tarybos sprendimų kopijos ar protokolų išrašai ir kt.), susijusius su priemonių įgyvendinimu. Komisija gali pareikalauti papildomos medžiagos (ketinimo protokolų, sutarčių, rekomendacijų ir kt.).

10. Daugiabučių namų savininkų bendrijų, miesto švietimo įstaigų, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ paraiškos (prašymai) skirti lėšų dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukams įsigyti turi būti suderintos su miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus atsakingu už Alytaus miesto kraštovaizdžio formavimą ir teritorijų apželdinimą specialistu (kuris, esant poreikiui, vyksta į vietą ir suteikia asmeniui informaciją apie planuojamos apželdinti teritorijos (atsižvelgiant į požemines komunikacijas ir kt.) bei augalų asortimento galimybes). Minėtas specialistas apibendrina gautas paraiškas (prašymus) ir  pateikia suvestinę paraišką apie planuojamų pirkti ir pasodinti miesto teritorijose šalia daugiabučių namų savininkų bendrijų, miesto švietimo įstaigų teritorijose, miesto gatvėse, skveruose ir parkuose sodinukų poreikį.

11. Alytaus miesto švietimo įstaigos kiekvienais metais pateikia Aplinkos apsaugos skyriui informaciją (pasiūlymus) apie poreikį finansuoti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones. Aplinkos apsaugos skyriaus specialistas, atsakingas už aplinkosaugos švietimą, apibendrina gautą informaciją ir teikia svarstyti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių atrankos komisijai.

12. Paraiškos skirti lėšų priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis, nepriimamos ir nefinansuojamos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

                     13. Paraiškas vertina ir SAARS programos priemones atrenka savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

                     14. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių  atrankos komisiją sudaro 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto narys, 1 miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys, miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (kuruojantis Aplinkos apsaugos skyrių), miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas, Miesto ūkio skyriaus vedėjas, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas (atsakingas už SAARS programos lėšų panaudojimo sąmatų projektų, metinių SAARS panaudojimo ataskaitų parengimą), Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistas (atsakingas už kraštovaizdžio formavimą ir teritorijų apželdinimą), Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas.

                     15. SAARS programos priemonių atrankos komisijos darbą organizuoja ir koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

                     16. Pateiktos paraiškos nevertinamos ir nesvarstomos (apie tai informuojant paraiškos teikėją), jei:

                     16.1. jei paraiška pateikta nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir pildymo tvarkos;

                     16.2. jei pateikti ne visi prašomi dokumentai;

                     16.3. jei paraiška neatitinka Aplinkos ministerijos parengtų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų.

                     17. Paraiškos vertinamos:

                     17.1. Nustatant, ar prašomos finansuoti priemonės atitinka bendrąsias SAARS programos finansavimo sąlygas, t. y. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme, aplinkos ministro 2011-03-04 įsakyme Nr. D1-201 ir Aplinkos ministerijos parengtose Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijose nustatytus lėšų panaudojimo principus.

                     17.2. Atsižvelgiant į Alytaus miesto plėtros strateginį planą, Savivaldybės investicijų planą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

                     18. SAARS programos priemonės vertinamos pagal šiame apraše patvirtintus vertinimo kriterijus.

                     19. Atrankos komisija, apsvarsčiusi ir nustačiusi, kad paraiškoje pateikta priemonė  atitinka visus vertinimo kriterijus, surašo protokolą, jame rekomenduoja savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui įrašyti į Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą kiekvienai atrinktai priemonei įgyvendinti siūlomų skirti lėšų sumą (atitinkamai atsižvelgiant į planuojamas gauti programos pajamas).

                                                                                                               

V SKYRIUS

SAARS  PROGRAMOS PRIEMONIŲ SĄMATOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

                     20. Vadovaudamasis atrankos komisijos pasirašytu protokolu, miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius parengia SAARS programos priemonių projektą.

                     21. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo šaltiniai yra:

                     21.1. Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką.

                     21.2. Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai ir baudos, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už angliavandenilių išteklius, juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius.     

                     21.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

                     21.4. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos.

                     21.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.

                     22. Alytaus miesto teritorijoje nėra medžioklės plotų ir nerenkami mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kurie būtų naudojami finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones.

                     23. Rengiant priemonių projektą, SAARS programos lėšos paskirstomos taip:

                     23.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriama 20 procentų SAARS programos lėšų dalis, ji apskaičiuojama nuo planuojamų įplaukų einamaisiais metais.

                     23.2. Aplinkosaugos priemonėms (aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės; visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės it t. t.) skiriama 80 procentų SAARS programos lėšų.

                     24. Einamaisiais biudžetiniais metais vykdant SAARS programoje numatytas aplinkosaugos priemones likusios nepanaudotos lėšos (likutis) neperskirstomos (t. y. nuo jų nevykdomas atskaitymas Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai) ir naudojamos kitiems metams numatytoms aplinkosaugos priemonėms finansuoti.

                     25. Einamųjų metų SAARS programos priemonių projektas teikiamas derinti priskirtam miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių kuruoti administracijos direktoriaus pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui ir teikiamas susipažinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybai ir atrankos komisijai. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl SAARS programos  priemonių tvirtinimo projektas teikiamas svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

26. SAARS programos priemonės, esant būtinumui, per metus gali būti tikslinamos. Patikslintas SAARS programos priemonių projektas teikiamas svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai.

 

VI SKYRIUS

SAARS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

27. Savivaldybės tarybai patvirtinus SAARS programos priemones, Aplinkos apsaugos skyrius parengia Aplinkos apsaugos skyriaus 28 programoje einamųjų metų organizuojamų priemonių ir joms skiriamų lėšų planą.

28. Vykdant savivaldybės tarybos patvirtintoje SAARS programoje numatytas aplinkosaugos priemones, inicijuojami ir vykdomi viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles bei sudaromos viešojo pirkimo ir pardavimo (rangos) sutartys su prekių tiekėju, paslaugų teikėju arba darbų rangovu. Sutartis pasirašo administracijos direktorius.

29. Autorinė (autorinė gretutinė ir kūrinių užsakymo) sutartis sudaroma su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 1999-05-18 įstatyme Nr. VIII-1185 nurodytais autorių teisių subjektais ir atlikėjais dėl autorių teisių objekto užsakymo arba atlikimo. Sutartyje turi būti nurodytos įstatymo 40 straipsnyje išdėstytos sąlygos. Sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius.

30. Vykdant sutartyse numatytų darbų ar paslaugų kontrolę, pasirašomi darbų atlikimo, paslaugų suteikimo aktai.

31. Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius derina priemonių vykdytojų pateiktas sąskaitas, kad jos atitiktų savivaldybės tarybos patvirtintas lėšas numatytai priemonei finansuoti, ir sąskaitas kartu su pasirašytais darbų atlikimo ar paslaugų suteikimo aktais pateikia savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

32. SAARS programos lėšas perveda ir jų apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos skyrius.

33. SAARS programos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir kt. teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

Specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitų

rengimas, tvirtinimas IR PATIKRA

 

34. Miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, vadovaudamasis aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201, rengia SAARS programos priemonių vykdymo metinės ataskaitos projektą ir teikia tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

35. Savivaldybės tarybos patvirtinta metinė SAARS programos priemonių vykdymo ataskaita pateikiama Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybai ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 dienos.

36. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdyba patikrina metinę ataskaitą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo ataskaitos priėmimo dienos pateikia ataskaitos kopiją Aplinkos ministerijai, informuodama Aplinkos ministeriją apie detalaus ataskaitoje pateiktų duomenų patikrinimo tikslingumą (informuoja, ar bus atliekamas detalus patikrinimas).

37. Detalų patikrinimą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdyba atlieka savo iniciatyva arba Aplinkos ministerijos pavedimu.

38. Tikrinantys asmenys patikrinimo metu susipažįsta su buhalterinės apskaitos dokumentacija, susijusia su SAARS programos lėšomis (mokėjimo pavedimai, sutartys, darbų atlikimo aktai ir kiti dokumentai), prireikus apžiūri aplinkosaugos objektus vietoje.

39. Patikrinimo rezultatai įforminami SAARS programos priemonių patikrinimo aktu.

40. Patikrinimo aktą pasirašo patikrinimą atlikę ir patikrinime dalyvavę asmenys. Su patikrinimo aktu supažindinamas savivaldybės administracijos direktorius, jis parašu patvirtina, kad susipažino.

41. Patikrinimo akto originalas saugomas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdyboje, o jo kopija per 10 darbo dienų nuo akto pasirašymo dienos pateikiama savivaldybei ir Aplinkos ministerijai.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

(Paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 202_ m. lėšų forma)

 

     

(Paraišką pateikiančio juridinio asmens pavadinimas)

     

(pareiškėjo vardas, pavardė, pareigos)

     

(adresas, telefono, fakso numeris, el. paštas)

     

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 

 

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI aplinkos APSaugos PRIEMONĘ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 202_ M. LĖŠŲ

 

      

(data)

 

Alytus

 

1. INFORMACIJA APIE APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĘ

 

1.1. Priemonės pavadinimas_________________________________________________________

1.2. Priemonės įgyvendinimo laikas:

Pradžia (data)_____________________________________________________________________

Pabaiga (data)____________________________________________________________________

1.3. Priemonės aprašymas (aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, įgyvendinimo vieta ir kt.) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.4. Priemonės tikslai ir uždaviniai____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5. Įgyvendinus priemonę numatomi pasiekti rezultatai (kiekybinė ir kokybinė išraiška) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

1.6. Priemonės įgyvendinimo partneriai _______________________________________________

________________________________________________________________________________

1.7. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, protokolų išrašai ir kt.), susiję su priemonės  įgyvendinimu (pridedama)__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. PRIEMONĖS BIUDŽETAS

                                                                                     

2.1. Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

Bendra lėšų suma

 

 

Iš jos:

 

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų suma

 

 

Kiti finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

2.2. Detali priemonės išlaidų sąmata

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eur

Kiekis

Suma,  Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

 

                                                        

                           

 

 

                            ____________________                                        _____________            ____________________                                                     

                      (pareiškėjo pareigos)                                     (parašas)             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

                                                                           

 

 

Griežtai draudžiama alytusplius.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti alytusplius.lt kaip šaltinį.
Komentarų nėra