Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Būsto pritaikymas asmenims su negalia. Atsakymai į svarbiausius klausimus

Socialinės paramos skyriaus informacija  •    •  9:49, 2023-01-17

Primename, kad asmenys su negalia, kuriems reikalingas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas gali kreiptis dėl būsto pritaikymo. Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam savarankiškai ir saugiai patekti į būstą, judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

 

Kam gali būti pritaikomas būstas?

 

Būstas gali būti pritaikomas asmeniui, kuriam nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba

 

judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

 

Kam teikiamas prioritetas?

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas aukščiau nurodytiems asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 

asmenims iki 18 metų;


asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;


neįgaliesiems, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas;


dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo.

 

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalusis arba jam atstovaujantis asmuo. 

 

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 

    1.asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą(pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);


    2.dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas(išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializė procedūros; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas; pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba);


    3.išrašą iš asmens medicininių dokumentų Formos Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;


    4.laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;


    5.dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą(pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

 

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų).


Būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas).
Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai).


Būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens specialiesiems poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams.
Dėl daiktinės teisės į būstą nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo.


Būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti.


Jei būstas yra nebaigtos statybos (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), būstas nuosavybės teise turi priklausyti pačiam asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai.


Būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.


Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

 

Kita svarbi informacija

2020 m. pritaikyta 11 būstų, iš valstybės biudžeto gauta 23 558,75 Eur ir 30 000 Eur skirta iš Savivaldybės biudžeto. Iš viso 53 558,75 Eur. Pritaikytas 1 būstas vaikams su sunkia negalia. Iš valstybės biudžeto vaikų būstų pritaikymui skirta 1 950 Eur. 


2021 m. pritaikyti 8 būstai, iš valstybės biudžeto gauta 16 832,07 Eur ir 18605,35 Eur skirti iš Savivaldybės biudžeto. Iš viso 35 437,42 Eur. 3 šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, pritaikytas būstas ir gyvenamoji aplinka. Iš valstybės biudžeto skirta 3 814,79 Eur.


2022 m. pilnai pritaikyti 23 būstai, dalinis pritaikymas atliktas 9 būstuose. Iš valstybės biudžeto panaudota 54 173,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 49 000,54 Eur. Iš viso: 103 173,79 Eur.

 

Prašymą ir dokumentus galima pateikti:

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (24 kabinetas) (Vilties g. 28A, Alytus) arba elektroniniu būdu (pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Telefonas pasiteiravimui: 8 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Komentarų nėra